ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ 1.การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 2.การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3.คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4.การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม