ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานสัมมนา ASEAN Smart Cities Network (Ascn) Conference and Exhibition 2019

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายมานิช โชติช่วง เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN Smart Cities Network (Ascn) Conference and Exhibition 2019 ณ หอประชุม GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม