ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์ และนางสาวเมตตา สังข์ทอง ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบ หลังได้รับการอบรมการให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม