ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้งความร่วมมือในการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย เรื่องอยุธยาเมืองเก่า...กับบริบทสังคมร่วมสมัย วิทยากรโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเสวนา เรื่องอนุรักษ์และพัฒนา : มุมมองในการแสวงหาจุดร่วม – สงวนจุดต่าง วิทยากรโดย คุณวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร หัวหน้ากลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และ คุณรุจิเรช ศรีโสภณ เลขานุการคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและ พัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 235 คน จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม