ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย จากหน่วยงาน บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นและเพื่อต้องการให้นักศึกษาสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ได้จัดทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม