ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ยุพิน พวกยะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ และ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการและเลขานุการ) โดยมีตัวแทน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน ร่วมรับการสัมภาษณ์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จัดขึ้น ณ อาคารบรม พุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม