ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด มหาชน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด มหาชน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน ประชาสัมพันธ์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม