ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าแข่งขันผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018)“The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018” ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนางสาวชนิกา ภิญญามิตร์ ได้รับรางวัล Goodในการนำเสนอแบบ Oral ในหัวข้อ “ระบบจัดการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางสาวอภิญญา บุญยัง ได้รับรางวัล Good ในการนำเสนอแบบ Poster ในหัวข้อ “ระบบการจองห้องจัดเลี้ยง” นางสาวกชกร ภาคไพรศรี ในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการร้านแอมเวย์” นายจิรฏฐ์ธนิก การฤกษ์ ในหัวข้อ “ระบบร้านอาหารออนไลน์” และนางสาววัลลภา ติงสะ ในหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลร้ายขายอุปกรณ์กีฬา” ในครั้งนี้มีนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน36 มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 บทความ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม