ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะ ครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง เพื่อรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2557-2558 จำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางคุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะอนุกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชย์ต่อทางคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม