ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู: ชุมชนคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยากรโดย อ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า บรรยายเรื่องหลักการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นและอาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ บรรยายเรื่องหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาบูดูให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม