ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และข้อสอบระดับชาติ สำหรับครูประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และข้อสอบระดับชาติ สำหรับครูประถมศึกษา" ให้กับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 และอ่างทอง เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดรวมถึงเป็นการสร้างระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม