ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.เกษม บำรุงเวช เป็นประธาน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อน ผลักดัน เพื่อนำหลักสูตรทีีมีคุณภาพขึ้นทะเบียนเผยแพร่ในฐานข้อมูล TQR โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการนำหลักสูตรขึ้นฐานข้อมูล TQR จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 1.การศึกษาปฐมวัย 7.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.พลศึกษา 8.การจัดการโลจิสติกส์ 3.คณิตศาสตร์ 9.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.นิติศาสตร์ 10.เกษตรศาสตร์ 5.ภาษาไทย 11.วิศวกรรมการจัดการ 6.นิเทศศาสตร์ 12.คณิตศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม