ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence-Based เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม