ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกอาชีพและสหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา นำโดยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุย หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและยังเป็นแนวทางในการจัดเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกอาชีพและสหกิจศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม