ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

MARKETING DAY 2018 “คิด แยก แลก สุข”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ MARKETING DAY 2018 “คิด แยก แลก สุข” ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังขยะและสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ วัดบ้านอ้อตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการประกวดแฟชั่นโชว์ด้วยชุดที่ทำจากขยะรีไซเคิล ผลการประกวดได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และธุรกิจระหว่างประเทศ รางวัลขวัญใจรีไซเคิล สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการขอขอบคุณนายสัตวแพทย์สราวุธ รุจิชีพ อาจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ที่ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดแฟชั่นโชว์ด้วยชุดที่ทำจากขยะรีไซเคิล ณ บริเวณถนนหน้าศาลาอนุสรณ์เจ้าพระยาบวรราชนายก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม