ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) โดยอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เปิดประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม อบรม เรื่อง “การใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวคิด เทคนิคและวิธีการเขียน แผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม