ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ วิทยากรกิจกรรม Team Building กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและทีมงานเพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน อันส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และมีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดี โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม