ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน แนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และด้านงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม