ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน ๙ ราย จาก ๔ สาขา ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป ๑.นายบัวเลิศ เฉลิมฤกษ์ สาขาหัตถศิลป์ ๒.นางมาลี แววเพ็ชร สาขาคหกรรมศาสตร์ ๓.นางศิริพร กฤชสินชัย สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔.นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕.นายพนม ขันธสอน สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๖.นายพิเศษ ปิ่นแก้ว สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๗. นายดาบตำรวจสวิง ไวยวุฒิ สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา ๑.นายทักษิณ ชูชั่ง สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. นายรัชพล ตรีคงคา สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๔๐ คน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม