ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Classroom

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Classroom ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 31116 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้อาจารย์ได้ทราบเทคนิควิธีการใช้ Google Classroom มาปรับใช้ในการทำงาน จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ได้กำหนดประเด็นไว้ คือการนำโปรแกรม Google Classroom มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นการปรับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นับตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การใช้รูปแบบการเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆ แบบออนไลน์ที่เปิดฟรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีผู้เรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก (MOOC) และการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ (Social Media)ในรูปแบบอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง ได้ง่ายและรวดเร็ว Google Classroom เป็นชุดฟรีอีเมล์ จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลล์ (Gmail) เอกสาร (Docs) กลุ่ม (Groups) ที่เป็นระบบเปิดในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม