ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะทำบันทึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิฯ กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่และสถาบันการศึกษาอีก 12 แห่ง จะเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม