ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1.รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน อาจารย์ยุพิน พวกยะ 2.รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม 3.รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ 4.รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นด้านการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 5. รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ 6. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม