ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว” โดยมีทีมงานสื่อสารองค์กร นักศึกษาแอมบาสเดอร์ และนักศึกษาทุน ร่วมให้การต้อนรับครูแนะแนว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการอบรม วิทยากรโดย ผศ.พลอยวไล ทองรักษ์ และ อาจารย์ ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีทักษะสร้างสรรค์ และทักษะนวัตกรรม รวมถึงการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการเรียนให้ถูกต้อง มีคณะครูแนะแนวการจากโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน 5 จังหวัด ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ณ อาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม