ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายพัฒนารวม 40 โรงเรียน โดยมีกิจกรรม 8 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาทักษาภาษาไทย 2. โครงการเคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด 3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ 4. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 5. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการวิทย์-คณิตโดยการจัดค่าย 6. โครงการชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครูและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 7. โครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 8. โครงการประกวดแข่งขันวิชาการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม