ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชนะการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 1. น.ส.มัลลิตา มณฑปใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การนำเสนองานวิจัยประเภทโปสเตอร์ 2. น.ส.ชฎากานต์ ขาวฟอง นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การนำเสนองานวิจัยประเภทปากเปล่า3.น.ส.จิราภรณ์ สังข์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การนำเสนองานวิจัยประเภทปากเปล่า

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม