ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท้องฟ้าจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม