ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก”

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก” โดยเชิญสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิกสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ภายในงานมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านนำเสนอข้อมูลข่าวสารและมีการเสวนา บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก โดยมี นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา และ นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว เอทีวี เคเบิ้ลทีวีอยุธยา มาร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพบปะสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์อยุธยา เมืองมรดกโลก และวางแนวทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ขอมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชนผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ชองมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กับ สื่อมวลชนทุกแขนง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม