ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และอาจารย์วนิดา เรืองศาสตร์ อาจารย์ประจำโรงเรียนประถมสาธิต สอนวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 205 คน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ฐานสอนน้องเขียน ฐานที่ 2 ฐานเรียนภาษา ฐานที่ 3 ฐานพาน้องอ่าน ฐานที่ 4 ฐานขับขานวรรณคดี และฐานที่ 5 ฐานสำนึกดีนี้คนไทย กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้แก้ไขปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เขียนไม่คล่อง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานจำเป็นในการรับสาร ส่งสาร ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้มากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม