ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับชุมชนเข้าไปช่วยกันดำเนินการโครงการ “สายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2563” มีผู้ร่วมดำเนินการประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม