ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนโครงการวิจัย รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม