ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า ให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเพื่อนำไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม