ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในพิธีนี้มีนักศึกษาได้ร่วมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี และกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และทำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม