ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรางคณา ปัญญามี ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทรราช (43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม