ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ และ อาจารย์จันจิรา ดีเลิศ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดบรรยายในหัวข้อ MS PowerPoint และ MS Excel ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม