ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คุณบรรจง น้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) และคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารและเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต จัดขึ้น ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม