ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการตัดสินการนำเสนอวิชาการนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทนำเสนอแบบ Oral 1. นายพิพิชฌ์ ศรีคำภา หัวข้อ “ระบบจัดการภาระงานสายวิชาการ” ได้รับรางวัล Very Good 2. นางสาวธนภรณ์ แดงสังวาลย์ หัวข้อ “ระบบตรวจจับที่ว่างในลานจอดรถ” ได้รับรางวัล Good 3. นางสาวอามีนะ นาคประวิต หัวข้อ "ระบบสารสนเทศร้านจัดการงานแต่ง" ได้รับรางวัล Good ประเภทนำเสนอแบบ Poster 1. นายพงศธร ผดุงทรง หัวข้อ "ระบบจัดการข้อมูลของร้านให้บริการอาหารโต๊ะจีน" ได้รับรางวัล Very Good 2. นางสาวปวีณา จับทอง หัวข้อ "ระบบการจัดการร้านขายปลาตากแห้ง" ได้รับรางวัล Good 3. นายอนุชา ศิริแพทย์ หัวข้อ "ระบบจัดการข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์" ได้รับรางวัล Good 4. นายจีระวัฒน์ อิ่มสบาย หัวข้อ "ระบบบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเช่ารถ" ได้รับรางวัล Good 5. นางสาวศศิกานต์ ทรายมะเริง หัวข้อ "ระบบจัดการตลาดนัดราชภัฎพระนครศรีอยุธยา" ได้รับรางวัล Good 6. นายศิวะกรณ์ แคนเพชร หัวข้อ "ระบบฐานข้อมูลตัวแทนประกันชีวิต" ได้รับรางวัล Good

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม