ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักศึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำความรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า มาบริหารจัดการ ๕ แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน การจัดการขยะการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การขยายผลและทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม