ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการตัดสินการนำเสนอวิชาการนักศึกษาประเภท Oral ได้รับรางวัลดังนี้ 1.นางสาวกรรณิกา ไทยประยูร รางวัล Very Good ผลงาน Web application to Promote Thai Desserts at Ban Rong Wua Lat Bua Luang District System 2.นางสาวสุบิณฑ์ญา ตื้อถา รางวัล Good ผลงาน Su Cactus shop application 3.นางสาวชีวาพร ภู่งาม รางวัล Good ผลงาน Management Information System of Ban Ba Lee Resort 4.นางสาววาสินี สิงหนาท รางวัล Good ผลงาน Web Application for Tourism in Bang Pa-in District System

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม