ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020) วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 35 สถาบันการศึกษามีจำนวนบทความทั้งสิ้น 426 บทความ ได้รับรางวัล รูปแบบ poster ระดับ Good จำนวน 5 รางวัล ระดับ Very good จำนวน 1 รางวัล รูปแบบ บรรยาย ระดับ Good จำนวน 5 รางวัล ระดับ Very good จำนวน 2 รางวัล ระดับ Excellence จำนวน 1 รางวัลโดยที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล ระดับ Excellence เป็น 1 ใน 16 บทความที่ได้รับรางวัล ในหัวข้อเรื่อง ระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชนด้วย เทคโนโลยี IIOT (Bank System for Community Waste Management with IIOT) ได้แก่ นายกรวิชญ์ ทองสุริชัยศรี นายธีระพล ดีฉาย และนายปัญจพล บุญมาศ ซึ่งได้รับทุนจาก โครงการ ZERO WAST ของมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม