ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน” โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่” ณ ศาลา หมู่ 5 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม