ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม