ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณลัดดา โสมะภีร์ และคุณลำจวน โสมะภีร์ ครูภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากใบมะพร้าว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา จำนวน 36 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสานกระจาดและการสานกระเช้าจากใบมะพร้าว รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบ เกียรติบัตรจาก อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม