ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) โดยอบรมเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก WebOpac, ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection, การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ (ThaiLis) เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม