ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยนำนักศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในชั้นเรียนอนุบาลของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร และเสถียรธรรมสถาน การศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการศึกษาตามแนวมนุษย์ปรัชญา แบบวิถีพุทธ เรียนรู้คุณค่าแท้ของชีวิต สร้างความเข้มแข็งในจิตใจของครู เพื่อพัฒนาเด็ก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครูที่ดีในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม