ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล แสงนิล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา จำนวน 35 คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น ชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น เรียนรู้การทำไข่เค็มใบเตย และเรียนรู้การทำขนมไทย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม