ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร และ อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม