ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม English Camp

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม English Camp ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 วิทยาการโดย อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 240 คน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมละลายพฤติกรรมโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น Registration, making 4 groups, writing name tag กิจกรรม Opening Ceremony กิจกรรม Ice breaking and Big group activities และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การฟัง การพูด ด้านภาษาต่างประเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม