ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม ณ โรงเรียนศรีเนห์รู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม เข้าพัฒนาโรงเรียนและจัดกิจกรรมกับให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเนห์รูและศึกษาวัฒนธรรมชุมชนเผ่าม้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม