ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม