ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ให้แก่นักศึกษา โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพ นำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ และ อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ร่วมให้การดูแล จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม